Non-stop linka: 0907 318 218

 

E-mail: drucker@​drucker.​sk

 

Skype: druckertonery

 

Online formulár: nájdete tu

Chránená dielňa

Spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamest­nancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamest­na­nosti, zamest­návať 3,2 % zdra­votne posti­hnutých občanov z celkového počtu jeho zamest­nancov.
Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýba­júceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za nepl­nenie povin­nosti zamest­návať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou).

Ak zamest­ná­vateľ z rôznych príčin nemôže zamest­návať občanov so zdra­votným posti­hnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamest­ná­vania občanov so zdra­votným posti­hnutím aj NÁHRADNÝM PLNENÍM.
Čo v praxi znamená,  zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chrá­nenému praco­visku (chrá­nenej dielni). Chránené praco­visko (dielňa), je praco­visko, v ktorom počet pracov­níkov so ZP tvorí min. 50% celkového počtu zamestnancov.

Podľa zákona je na zapo­čí­tanie jedného občana so zdra­votným posti­hnutím (ZP) potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalen­dárny rok). 
Z toho vyplý­vajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých služieb a výrobkov) pre rok 2013vychádza na 845EUR + DPH (ak je vaša spoločnosť platcom DPH)

Zobraziť štatút chrá­nenej dielne