Non-stop linka: 0907 318 218

 

E-mail: drucker@​drucker.​sk

 

Skype: druckertonery

 

Online formulár: nájdete tu

Služby

 

Predaj kompa­ti­bilných kaziet

Ceny poskytneme na vyžiadanie.

 

Predaj origi­nálnych kaziet

Zabez­pe­čujeme všetky origi­nálne náplne od výrobcov tlačiarní všetkých značiek v krátkych dodacích lehotách.

 

Prenájom tlačiarní a kopí­ro­vacích strojov

Naša spoločnosť prenajíma tlačové zaria­denia viacerých značiek bez mesačných paušálov. Stačí ak uzav­riete zmluvu s našou spoloč­nosťou na odber kompa­ti­bilných kaziet Drucker a tlačiarne Vám bezplatne dodáme priamo do Vašej kance­lárie. Je zbytočné kupovať tlačiareň ak ju môžete získať bezplatne za nákup náplní s vysokou kvalitou tlače. 

 

Servis tlačiarní

Zabez­pe­čujeme záručný a pozá­ručný servis tlačiarní. Pri firemných zákaz­níkoch servis zabez­pe­čujeme pred­nostne priamo u zákazníka.

 

 

Veľko­for­mátová tlač

Dodávame tlačové výstupy v akom­koľvek formáte.

 

Výkup kaziet

Spoločnosť DRUCKER zabez­pečuje výkup prázdnych kaziet podľa aktu­álnej cenovej ponuky.